Produkter Service Online-services Broschyrer Referenser Om oss Kontakt Aktuellt Lediga jobb
 
  Skruvkompressorer
  OILFREE.AIR
  Kolvkompressorer
  Dentalkompressorer
Tryckluftsbehandling
    Torkar
    Filtrering
    Tryckhållningssystem Serie DHS
    Tryckluftsbehållare
    Kondensatbehandlingsteknik
  Styrningar
  Vakuumskruvkompressorer
  Blåsmaskiner
  Mobila kompressorer
  Originaldelar
  SIGMA PET AIR
  SIGMA AIR UTILITY
  Säkerhetsdatablad
  Industry 4.0
 
  

Tryckluftsbehandling

 

Ibland krävs renad eller till och med steril tryckluft.Beroende på vilken bransch /applikation du jobbar i.  Med KAESER kan du få tryckluftskvaliteter, som delvis ligger under mätbar gräns.

Vilken tryckluftskvalitet är den rätta för dig? Med hjälp av informationen får du en översikt, men du kan också fråga någon av våra specialister om råd.

Torkning

Den av kompressorn insugna atmosfäriska luften är en gasblandning som alltid innehåller vattenånga Luftens variabla vattenupptagningsförmåga beror i första hand på temperaturen. Om temperaturen i luften ökar – som vid kompression i en kompressor – ökar också förmågan att ta upp vattenånga. Inte förrän vid den nödvändiga återkylningen av tryckluften sker utkondensering av vatten. Kondensatet avskiljs i en efterkopplad cyklonavskiljare eller i en tryckluftsbehållare. Tryckluften är dock fortfarande vattenmättad till 100 procent. När den kyls ytterligare uppstår därför avsevärda kondensatmängder i rörledningsnätet och på tryckluftförbrukarna. Utan ytterligare tryckluftstorkning är därför driftstörningar, produktionsavbrott och kostnadskrävande underhålls- och reparationsarbeten oundvikliga.

Filtrering

En kompressor suger med varje kubikmeter omgivningsluft in upp till 190 miljoner smutspartiklar, kolväten, sjukdomsalstrande ämnen och bakterier. I själva kompressorn går det endast att filtrera bort större smutspartiklar ur luften som ska komprimeras. En stor del av dessa skadliga ämnen kommer in i tryckluften. Omsorgsfull tryckluftsbehandling är därför nödvändig i de flesta fall. Ren tryckluft garanterar felfri drift av pneumatiska maskiner och styrsystem samt lång livslängd på de pneumatiska verktygen. Dessutom hålls ledningarna och ventilerna fria från föroreningar. Ren tryckluft sänker således underhålls- reparations- och till en viss del till och med anskaffningskostnaden.

Tryckluftslagring

Tryckluftsbehållare har genom lagrings- och buffertvolymen en mycket viktig uppgift i tryckluftsanläggningen. De måste kunna jämna ut förbrukningstoppar och ofta skilja av kondensat ur tryckluften. Av detta skäl är valet av storlek och ett pålitligt korrosionsskydd centralt. Dessutom ska kontrollintervallen vara så långa som möjligt. Dessa krav uppfyller tryckluftsbehållare från KAESER på ett föredömligt sätt. <<br/>

Tryckhållningssystem

Behandlingssystem för tryckluft är optimerade för bestämda genomflödeshastigheter som ställs in gentemot angivet nättryck vid pålastdrift. Om detta motstånd saknas efter stillestånds- eller lågbelastningstider när nätet har varit trycklöst är risken stor att torkar och filter "körs över" med för hög flödeshastighet. Tryckhållningssystem förhindrar detta på ett tillförlitligt sätt. Därmed fungerar de inte bara som säkerställare för en kontinuerlig tryckluftskvalitet utan de förbättrar även driftsäkerheten och livslängden för komponenterna som används för tryckluftsbehandlingen.

Kondensatteknik

Vid tryckluftsproduktion skapas alltid kondensat. Kondensatet är kemiskt aggressivt och innehåller olja och smutspartiklar (t.ex. rost). Om det inte avleds på ett tillförlitligt sätt vid alla uppsamlingsställen orsakar kondensatet driftstörningar och korrosion i tryckluftssystemet. Av erfarenhet vet vi att flottörstyrda dräneringar inte är särskilt driftsäkra under längre tid. Helt tidsstyrda dräneringar kan ge stora tryckförluster. Däremot är den elektroniskt nivåstyrda kondensatdräneringen ECO-DRAIN idealisk
Det kondensat som skapas vid tryckluftsproduktion innehåller, beroende på drift- och omgivningsförhållandena, alltid mer eller mindre smuts och olja. Dessa skadliga ämnen kan skada miljön. För att producera vatten som kan ledas ut i avloppet måste kondensatet behandlas enligt gällande lagar (i Tyskland gäller vattenhushållningslagen (Wasserhaushaltsgesetz) för enskilda avlopp och bestämmelserna för avloppsvatten (Entwässerungssatzungen) för kommunala avlopp. Det ekonomiska kondensatbehandlingssystemet AQUAMAT från KAESER KOMPRESSORER tar över ansvaret för detta. De garanterar, att lagens gränsvärden (för kolväten är gränsvärdet t.ex. 10 eller max 20 mg/l) uppfylls.

 
KAESER home Search Sitemap
Mer Info
KAESER Toolbox
Vill Du arbeta hos oss?
Informationsmaterial

ico_contactKontaktformulär

Logo-fewer-CO2-emissions

tillbaka top
Sekretesspolicy, KAESER KOMPRESSORER AB, info.sweden@kaeser.com